บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
ครูชำนาญการ (ภาษาจีน)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประภัสสร เจนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิมพา สารเร็ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดวงดี แซ่ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวถวัลย์รัตน์ เอ็มปราดเทิ้ม
ครูอัตราจ้าง (ภาษาญี่ปุ่น)
Mr.Christopher Almenario Cabidog
ครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)
Mrs.Harriet Manika
ครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Zhu Jinhui
ครูชาวต่างชาติ (ภาษาจีน)

 

บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้