บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
ครูชำนาญการ (ภาษาจีน)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)
นางประภัสสร เจนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)
นางพิมพา สารเร็ว
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)
นางสุวรรณา มณีมัย
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวดวงดี แซ่ว่าง
ครูผู้ช่วย
(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวถวัลย์รัตน์ เอ็มปราดเทิ้ม
ครูอัตราจ้าง
(ภาษาญี่ปุ่น)
Mr.Zhu Jinhui
ครูชาวต่างชาติ (ภาษาจีน)
Mrs.Harriet Manika
ครูชาวต่างชาติ
(ภาษาอังกฤษ)


Mr.Christopher Almenario Cabidog
ครูชาวต่างชาติ
(ภาษาอังกฤษ)

บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้