โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 4


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ไทยมีงานทำ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมด้วยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีปลงผมนาค ในโครงการสร้างศาสนทายาทพระพุทธศาสนาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดป่าพุทธชินวงศาราม ตำบลห้วยแก้ว อ่านข่าวทั้งหมด »

วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะและพูดคุย กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะและพูดคุย กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมปิดภาคเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 2/2566 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ กิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆ ให้แก่คณะครูทราบ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา (เขตอำเภอภูกามยาว) ปี2566 ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และนายอุทิศ สาธิพารองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ในการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายงานวิธีการ (APPICATION REPORT) ประเมินตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA และ SCQA ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการสงกรานต์ บุญมี คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรม”งานขันโตกโลก อิ่มบุญปันสุขเพื่อน้อง” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ครบ 47 ปี โดยมี ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ในวันพุธ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2566 มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา อ่านข่าวทั้งหมด »

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน ศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในการประชุม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองดี รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ให้กับวงช่อม่วง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายอิทธิกร มาฟู ครูผู้ฝึกสอน ในการประกวดวงดนตรีสตริงงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.)2324 และงานกาชาดอำเภอเชียงคำ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานสนานบินเก่า อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ให้กับเด็กหญิงศรัณรัตน์ เรียบร้อย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกิจกรรมการประกวดเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 “โครงการกิจกรรมเยาวชนกับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ” ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มีนางอ้อมใจ จันทร์กิเสน อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT