โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 4


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ “การประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตภูกามยาว ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid-19 )โดยมีนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้ารับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid-19 ) โดยมีว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม เป็นประธานในการนิเทศ พร้อมด้วยและว่าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้การพิจารณาคัดเลือกรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรางวัลของ สกสค. ดังนี้
รางวัลคุรุสดุดี
1. นายสงกรานต์ บุญมี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมนำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคนคุณธรรม (คนดีสรีดงเจน) ด้านคุณธรรมจริยธรรมความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของตนเองและครอบครัว ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๔ ณ หอประชุมภูขวาง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา (กอ.รมน.) จัดการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย อ่านข่าวทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำ ของคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนด้านต่างๆ และตัวแทนคณะครู ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่่4/2564 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ยากจน ประจำปีการศึกษา 2564 ของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กนักเรียนให้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 10 ราย ระดับประถมศึกษาจำนวน 5 ราย ๆละ 1,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT