โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 6


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ทีมนักกีฬาเซปักตระกร้อทีมเดี่ยวชาย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา วันที่21 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพะเยา โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล อ่านข่าวทั้งหมด »

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนิน “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยส่งมอบและอบรมการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา และรับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณพกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA) ประจำปี 2563 จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2565 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ่านข่าวทั้งหมด »

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินขบวนลูกเสือต่อต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด นำโดยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เริ่มเดินขบวนจากสถานีตำรวจภูธร อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดำเนินโครงการอบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับตัวแทนสภานักเรียน โดยมีนายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในการเปิดอบรม มีคณะวิทยากรได้มาให้ความรู้ และมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(เศรษฐกิจพอเพียง)ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ด้วยกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีวิทยากรให้ความรู้คือ ด.ต.รุ่งโรจน์ พรหมเผ่า ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองพะเยา มีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT