บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางศิวัชญา ไชยมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสวัสดิ์ ยาปัน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชยวีร์ กุ่นใจ
ครูชำนาญการ
นางสาวเกษสุดา นิลสวิท
ครู
นายเดชา พิษนาค
ครูอัตราจ้าง

 

บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้