โรงเรียนดงเจนวิทยาคม


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


โรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ด้านกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จะเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับนายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม.เขต 36 ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนพบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยจุก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจําปี 2562 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรําลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกําเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมยุวชนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านความสุภาพอ่อนโยนด้วยงานคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านความสุภาพอ่อนโยน โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 40 คน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยผู้อำนวยการ นายสงกรานต์ บุญมี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมภูกามยาวโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ คุณครูอ้อมใจ จันทร์กิเสน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และได้ให้เกียรติมอบเกิยรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภูมิสารสนเทศศาสตร์ ” GIS DAY 2019 ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ดังนี้ – นางสาวเบญจวรรณ ธรรมจินดา อ่านข่าวทั้งหมด »

คณะผู้บริหาร นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และคณะครูเข้าศึกษาดูงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินติดตามตรวจสอบภายในและสมศ.รอบที่ 4 ณ โรงเรียนดำรงค์ราชสงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกล่าวต้อนรับ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 อ่านข่าวทั้งหมด »

เนื่องด้วยกองทัพภาคที่ 3 กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช ได้จัดการอบรมกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 211 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

หน้า 1 จาก 4612345678910...203040...