โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 4


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


โรงเรียนดงเจนวิทยาคมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ตารางสอนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563

ตารางสอนครูาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563

ประกาศการงดใช้สนามฟุตบอลและสนามฟุตซอล

งานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกีรยติบัติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านประจำห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคมงานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม มีนายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2562 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ด้านกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จะเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับนายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม.เขต 36 ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนพบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยจุก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจําปี 2562 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรําลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกําเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมยุวชนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านความสุภาพอ่อนโยนด้วยงานคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านความสุภาพอ่อนโยน โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 40 คน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยผู้อำนวยการ นายสงกรานต์ บุญมี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมภูกามยาวโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

หน้า 4 จาก 4912345678910...203040...